ENGLISH

Sioe Talybont

24 Awst 2019

MYNEDIAD I’R CAE
Oedolion: £6.00 • Pensiynwyr: £4.00 • Plant dan 14: £2.00 • Parcio Di-Dâl

Ar Gaeau’r Llew Du, trwy ganiatâd caredig Teulu Richards, Glanleri, Borth

Darperir toiled a lle parcio wedi ei neilltuo i’r anabl ar y cae. Ymholiadau: 07980 411783

DYDDIADAU CAU

Adran y Da Byw: Dydd Mercher 22 Awst
Os derbynnir cystadleuwyr hwyr (gan eithrio Adran y Ceffylau) bydd y ffi cystadlu yn DYBLU
Adran y Ceffylau: Gellir derbyn cystadleuwyr ar ddiwrnod y sioe
Dofednod: Pnawn Dydd Mercher 22 Awst
Adran y Babell: Dydd Iau 23 Awst

RHAGLEN Y DIWRNOD
Amserau bras yw’r canlynol gellid eu newid fel y gwelir yn dda gan y Swyddogion

8.30yb – Y cae ar agor i’r cyhoedd

9.00yb – Barnu adran y Ceffylau

10.00yb – Barnu adrannau’r Gwartheg

10.00yb – Pabell Cynnyrch a Bwyd ar agor i’r Cyhoedd

10.30yb – Barnu adrannau Defaid a Dofednod
dilynir gan farnu Cystadlaethau y Tywysydd Ifanc (Gwartheg a Defaid)
dilynir gan farnu Pencampwr y Pencampwyr (Defaid)

12.00yh – Barnu cystadleuaeth Anifail Anwes y Plant

1.00yh – Barnu adran y Geifr

1.00yh – Y Babell ar agor i’r cyhoedd ar ôl beirniadu

1.00yh – Beirniadu’r Ceffylau Gwedd

2.00yh – Y Sioe Gŵn

2.00yh – Cystadlaethau Cneifio

4.30yh – Cyflwyno Troffïau y Babell

5.00yh – Rasys Cŵn

ANERCHIAD Y CADEIRYDD
Cymdeithas Amaethyddol a Garddwriaethol Talybont a Gogledd Ceredigion

Mae’n bleser gennyf, ar ran Pwyllgor Sioe Talybont, gyflwyno rhaglen 2018. Yn ôl yr arfer cynhelir y Sioe ar gaeau’r Llew Du yn Nhalybont trwy garedigrwydd Mr a Mrs Richards, Glanleri, Borth.

Llywyddion y Sioe eleni yw Mr a Mrs Evan Jenkins, Pengwern,Talybont. Mae Mrs Jenkins yn cystadlu yn y babell ers nifer fawr o flynyddoedd ac mae Mr Jenkins yn Brif Stiward Adran Yr Hen Beiriannau ers sawl blwyddyn. Dymunaf ddiwrnod braf i’r ddau ohonynt.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i gofio’n annwyl am Mrs Dilys Morgan, Alltgoch, Talybont, a fu’n Ysgrifenyddes y Babell Fawr am bedair blynedd ar bymtheg. Cofiwn hefyd am Mr Alun Jones, Llwynglas, Talybont, a fu’n stiwardio yn Adran y Gwartheg am nifer fawr o flynyddoedd.

Rhaid i mi ddiolch i aelodau pwyllgor y Sioe am eu gwaith diflino trwy gydol y flwyddyn er mwyn sicrhau llwyddiant a pharhad y Sioe.

Edrychaf ymlaen at Sioe arbennig eto a gobeithiaf eich gweld ar y 25ain o Awst.

Susan Rowlands