ENGLISH

Sioe Talybont

24 Awst 2019

MYNEDIAD I’R CAE
Oedolion: £6.00 • Pensiynwyr: £4.00 • Plant dan 14: £2.00 • Parcio Di-Dâl

Ar Gaeau’r Llew Du, trwy ganiatâd caredig Teulu Richards, Glanleri, Borth

Darperir toiled a lle parcio wedi ei neilltuo i’r anabl ar y cae. Ymholiadau: 07828 156233

DYDDIADAU CAU

Adran y Da Byw: Dydd Mercher 21 Awst
Os derbynnir cystadleuwyr hwyr (gan eithrio Adran y Ceffylau) bydd y ffi cystadlu yn DYBLU
Adran y Ceffylau: Gellir derbyn cystadleuwyr ar ddiwrnod y sioe
Dofednod: Pnawn Dydd Mercher 21 Awst
Adran y Babell: Dydd Iau 22 Awst

RHAGLEN Y DIWRNOD
Amserau bras yw’r canlynol gellid eu newid fel y gwelir yn dda gan y Swyddogion

8.30yb – Y cae ar agor i’r cyhoedd

9.00yb – Barnu adran y Ceffylau

10.00yb – Barnu adrannau’r Gwartheg

10.00yb – Pabell Cynnyrch a Bwyd ar agor i’r Cyhoedd

10.30yb – Barnu adrannau Defaid a Dofednod

12.00yh – Barnu cystadleuaeth Anifail Anwes y Plant

1.00yh – Y Babell ar agor i’r cyhoedd ar ôl beirniadu

1.00yh – Beirniadu’r Ceffylau Gwedd

tua 1.15yh - Barnu Cystadlaethau y Tywysydd Ifanc (Gwartheg a Defaid)

tua 2.00yh - Barnu Pencampwr y Pencampwyr (Defaid)

2.00yh – Y Sioe Gŵn

2.00yh – Cystadlaethau Cneifio

4.00yh – Cyflwyno Troffïau y Babell

5.00yh – Rasys Cŵn

ANERCHIAD Y CADEIRYDD
Cymdeithas Amaethyddol a Garddwriaethol Talybont a Gogledd Ceredigion

Mae’n bleser gennyf ar ran Pwyllgor Sioe Talybont, gyflwyno rhaglen 2019. Yn ôl yr arfer, cynhelir y sioe ar gaeau’r Llew Du yn Nhalybont drwy garedigrwydd Mr a Mrs Richards a’r teulu Glanleri, Borth.

Llywydd haeddiannol iawn y sioe eleni ydy Ieuan Morgan (Alltgoch gynt). Mae Ieu yn aelod gweithgar iawn yn yr ardal, mae yn eistedd ar lawer pwyllgor yn y pentref yn ogystal â bod yn drysorydd ac yn geidwad allweddi'r Neuadd Goffa.

Rhaid imi ddiolch i Janet Jones, Llwynglas, am ei gwaith diflino dros y blynyddoedd fel ysgrifenyddes y sioe. Mae Janet wedi ceisio ymddeol o’i swydd ond chwarae teg mae'n dal i gynorthwyo fel mae llawer iawn o aelodau eraill y pwyllgor. Carem ddymuno iechyd buan i Aeron Edwards, ysgrifennydd y babell sydd ddim wedi bod yn mwynhau'r iechyd gorau yn ddiweddar.

Hoffwn i dynnu sylw ein cystadleuwyr at un newid yn y drefn o gyflwyno ac ennill cwpanau o hyn ymlaen. Enillwyd chwech o gwpanau’r Babell Fawr yn derfynol y llynedd a chyflwynwyd naw o gwpanau’n derfynol i’r cystadleuwyr ar y cae. Yn hytrach na gofyn i unigolion gyflwyno cwpanau neu dlysau yn ei lle, mae Pwyllgor y Sioe wedi penderfynu cyflwyno rhosglymau i’n cystadleuwyr llwyddiannus. Am y tro cyntaf eleni, felly, bydd enillwyr Dosbarth Arbennig 6, 15, 17, 25, 30 a 33 yn y Babell Fawr ac enillwyr Dosbarth Arbennig 23, 25, 27, 30, 33, 38, 41 a 52 yn Adrannau’r Da Byw yn derbyn rhosglwm yn hytrach na chwpan. Byddwn ni’n cadw at y drefn newydd hon yn y dyfodol bob tro bydd cwpan yn cael ei ennill yn derfynol.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Sioe arbennig ar y 24ain o Awst 2019.

Enoc Jenkins